FRIIDROTTENS STORAS MENTORRÅD

BAKGRUND

Föreningen Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer (FSGT) består av de friidrottare som har haft de mest omfattande nationella som internationella karriärerna. Under resans gång har de själva erfarit både med- och motgångar och fått kunskaper som i många fall inte kommer dagens friidrottare till godo. Kunskapen bland Friidrottens Storas medlemmar vad gäller erfarenheter och mentala förberedelser är i dagens läge underskattad och underutnyttjad.

Bland FSGT:s medlemmar finns även de som efter sin elitkarriär lyckats mycket väl i omställningen till en civil karriär men även den erfarenheten och kunskapen som de besitter kommer sällan dagens aktive friidrottare till nytta.

FSGT har initierat och därefter i ett samarbete med Svenska Friidrottsförbundet (SFIF), startat ett mentorråd.

En ledningsgrupp för rådet har utsetts i samarbete med SFIF. Den består av FSGT:s ordförande Rajne Söderberg och styrelseledamoten Kenneth Riggberger samt medlemmarna Robert Kronberg och Erica Johansson tillsammans med SFIF:s förbundskapten Karin Torneklint.

UTFORMNING

  1. Positionen som mentor är endast tillgänglig för medlemmar i FSGT.
  2. Föreningens medlemmar erbjuds möjligheten att lista sig som mentorer.
  3. Medlemskapet i Mentorrådet löper på en tid av 3 år och kan därefter aktivt förnyas av mentorn och ledningsgruppen. Om förnyelse inte sker upphör mentorskapet.
  4. Elitaktiva seniorer, juniorer och ungdomar (dock ej yngre än 15 år) samt tränare och klubbledare kan ansöka om att erhålla en mentor. Begäran om mentor sker till rådets ledningsgrupp som koordinerar och matchar mentor med den sökande.
  5. Rådets ledningsgrupp utför regelbunden uppföljning av mentorskapet.

MENTORERNAS UPPGIFTER

En listad mentor skall:

  1. Vara tillgänglig för mentorskap för en till tre personer (aktiva, tränare, klubbledare). Mentorskapet kan gälla för fler än tre om mentorn så anser sig klara det.
  2. Föra mentorssamtal (varav minst ett fysisk möte) vid regelbunden kontakt med sin mentorsadept. Att mentorssamtal har ägt rum skall rapporteras till ledningsgruppen.
  3. Iakttaga sekretess om mentorssamtalens innehåll.
  4. Följa de etiska regler som är uppsatta av SFIF.
  5. Närvara vid en årlig träff där utformning av mentorskap diskuteras och mentorsutbildning ges av Mentorrådet. Vid denna träff ges även möjlighet för aktiva/ tränare/klubbledare att träffa och bli introducerade för mentorerna. Träffen hålls i samband med Finnkampen när den avgörs i Sverige och i samband med SM övriga år.

KONTAKT

Om du är medlem i Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer och intresserad av att bli mentor eller om du är friidrottare och önskar få hjälp av en en mentor, kontakta Friidrottens Stora med kontaktformuläret på hemsidan eller maila till ordföranden Rajne Söderberg på rajne@telia.com.