Friidrottens Stora är en kamratförening som består av friidrottare som via sina nationella och internationella prestationer erhållit ett antal poäng på en av SFIF upprättad skala för olika tävlingar. Reglerna finns på SFIF:s hemsida.

Föreningens syfte är att främja kontakterna mellan de slocknade stjärnorna samt att med stipendier stödja de kommande stora grabbarna/tjejerna.

Nästan alla stora grabbar/tjejer är medlemmar i föreningen och betalar en liten årsavgift. I föreningen finns även en sektion med sk stödjande intressenter, som är sådana som har en nära relation till föreningen och dess medlemmar. Tex finns där personer som arbetat i bakgrunden för att främja svensk friidrott, som varit mycket framgångsrika i någon friidrottsgren utan att ha nått erforderligt poängantal eller är gifta/samboende med någon av medlemmarna. De stödjande gör bl a skäl för namnet i och med att de erlägger en högre medlemsavgift.

Den som känner för att bli stödjande intressent anmäler detta per mail till kassören Torsten Torstensson, torsten.karin@gmail.com. Kostnaden är 350:-/år. Företag kan också gå in som stödjande, men betalar då lite mer!

Medlemskap i föreningen innebär att man erhåller föreningens tidning ”Friidrottens Stora” 2-3 gånger/år. En matrikel med aktuella namn och adresser distribueras för att underlätta kontakterna mellan de gamla konkurrenterna/lagkamraterna. Vi ordnar sammankomster vid SM varje år, men även vid galorna. Till SM organiserar vi inträde och boende. Pengarna brukar räcka även till en trevlig kamratmiddag vid SM.

I samband med våra träffar ordnas aktiviteter med kulturella förtecken.

HISTORIK

Benämningen Stora Grabbar uppstod 1928, efter en idé av Bo Ekelund, (nr 39) och John Zander, ( nr 24) samt Thor Friman och KA Kullerstrand, de båda sistnämnda höjdhoppare som Bo Ekelund. Kullerstrand vann SM tre gånger 1911, 1916 och 1917. Den enkla tanken bakom föreningen var, och är, att främja kontakten mellan de gamla kamraterna samt uppmuntra kommande stjärnor.

Den formella starten för föreningen ägde rum 1931 med John Zander som dess förste ordförande och ”Topsy” Lindblom som sekreterare.

Därefter har styrelsen sett ut så här;
1934 – 1945 Bo Ekelund tog över som ordförande, Kristian Hellström var sekreterare till 1942 och Nils Engdahl var kassör till 1942.
Erik Abrahamsson tog över som både sekreterare och kassör 1942 -1945.

1945 – 1954 ”Sten-Pelle” blev ordförande och Sten Hammargren sekreterare och kassör.

1954 – 1955 Samuel Norrby tog över ordförandeklubban.

1955 – 1966 Sten Hammargren blev ordförande och Lars Ylander sekreterare.

1966 – 2005 Rune Larsson blev ordförande. Kassör blev ”Svängsta” Svensson, 1970 blev P-O Trollsås v. ordf, 1982 blev Erik Ahldén sekreterare och Lennart Jonsson kassör. 1999 tog Ann-Marie Nenzell över som sekreterare. Stickan Pettersson blev v ordförande år 2000.

2005- Bertil Wistam blev ordförande .

2008 Erik ”Myggan” avgår. Nya i styrelsen blir Martin Enholm och Björn Nilsson.

2009 Lennart Jonsson avgår efter att ha varit kassör i 27 år. Ny kassör blir Åke Nilsson.

2012 Björn Nilsson blir ny ordförande. Nya i styrelsen blir Rajne Söderberg och Torsten Torstensson (adj).

2016 Rajne Söderberg valdes till ny ordförande sedan Björn O Nilsson avböjt omval på grund av uppdrag som ny ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Nya styrelsemedlemmar blev Kenneth Riggberger och Anders Faager samt adjungerande Bertil Wistam och Stig Pettersson. Vid årsmötet beslutades om ett namnbyte från Stora Grabbar Friidrott till Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer.

2019 Åke Svensson invald i styrelsen efter Anders Faagers bortgång.

2021 Thomas Nyberg och Conny Silver invalda i styrelsen.

2023 Anne-Marie Netzell avgår som sekreterare efter 26 år. Malin Ewerlöf blir invald i styrelsen.

STYRELSE

Rajne Söderberg – ordförande – 0705-935982, rajne@telia.com

Anne-Marie Nenzell – sekreterare – 0734-262574, amgustafsdotter@gmail.com

Åke Nilsson – kassör – 0705-485610, k.ake.nilsson@gmail.com

Elisabeth Fredriksson – redaktör – 0701-759070, lisafson50@gmail.com

Leif Librand – ledamot – 0737-070735, leif.librand@gmail.com

Torsten Torstensson – ledamot – 0725-301416, torsten.karin@gmail.com

Åke Svenson – ledamot – 0705-459686, ake.svenson53@gmail.com

Thomas Nyberg – ledamot – 0706-014798, thomas@narprofil.com

Conny Silfver – ledamot – 0707-704859, deca7842@live.se

Malin Ewerlöf – ledamot – 0706-932500, malin@malinewerlof.se

Krister Clerselius – revisor

Stig Pettersson – rev.suppleant – 0705-398132

Björn Nilsson – valberedning, sammankallande – 0702-2181500

Bengt-Göran Fernström – valberedning – 0706-741022

Niklas Fernström – valberedning – 0709-99 83 22

STADGAR REVIDERADE VID ÅRSMÖTET 27 AUGUSTI 2017

Föreningen stiftad lördagen den 25 augusti 1930.

§ 1 Friidrottens Stora Grabbar & Tjejers ändamål är att utgöra en ideell kamratförening mellan innehavarna av Svenska Friidrottsförbundets hederstecken samt att sträva för svensk fri idrott.

§ 2 Innehavare av detta hederstecken blir därmed medlem i föreningen.

§ 3 Medlem betalar den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

§ 4 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen.

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelse angiven tid (minst 14 dagar).

§ 5 Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter.

Ordförande väljs av årsmötet på ett år. Mandattiden för övriga ledamöter är två år. Varje år väljs häften av antalet övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 6 Ordinarie årsmöte hålles i regel i samband med de årligen återkommande s.k. stora svenska mästerskapen i fri idrott, utomhus, på dag som bestämmes av styrelsen. Dock skall föreningens årsmöte senast hållas inom tre månader efter verksamhets- och räkenskapsårets utgång. Medlemmarna skall kallas minst 14 dagar före årsmötet, normalt genom annons i föreningens tidning.

§ 7 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 – 30/6.

§ 8 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på mötet. Denna rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid mötet. Beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av föreningens ordförande.

§ 9 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets året.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter. (Minst 4 st)
11. Val av:
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b) övriga ledamöter för en tid av två år.
c) val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) val av valberedning 3 st. ledamöter varav en sammankallande
12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 8 dagar före mötet, dock skall förslag om stadge- ändring eller upplösning av föreningen inlämnas till styrelsen senast 30 dagar före mötet.
13. Övriga frågor. (Fråga om ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet).

§ 10 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 11 Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 8.

§ 12 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§ 13 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

§ 14 Till föreningen kan knytas stödjande intressenter, d v s personer eller företag, som visar intresse för föreningens verksamhet. Stödjande intressent betalar årsavgift, som bestäms av styrelsen.

Integritetspolicy

Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer (FSGT) värnar om medlemmarnas personliga integritet och följer GDPR (dataskyddsförordningen) som började gälla 2018-05-25, som ersättning för PUL (personuppgiftslagen).

FSGT vill därför informera om att vi har personuppgifter enligt nedan om våra medlemmar. 

1. För- och efternamn

2. Födelsedatum

3. Postadress

4. Telefonnummer

5. E-post

FSGT använder personuppgifterna ovan för att kalla till möten och aktiviteter och som utskick av medlemsbrev och tidning. Uppgifterna underlättar även kontakterna mellan medlemmarna. Vi delar inte med oss av kontaktinformationen till någon annan förening, institution, privatperson eller liknande. Uppgifterna används endast kopplat till föreningens verksamhet. Vi sparar uppgifterna i våra medlemsregister och tar bort dem så snart en medlem lämnar föreningen.